Diekirch: Maison de soins „Bei der Sauer“

„Eis geet et gutt!“

„Macht Iech keng Suergen mir gi gutt versuergt. Jiddereen hei gëtt sech déi gréissten Méi fir dass et eis un näischt feelt, dass mir zu all Moment gutt encadréiert a beschäftegt sinn.“

Och a méi komplizéierten Zäiten geet d’Liewen an eisen verschiddenen Haiser weider. Bei eis heescht et jo net fir näischt „Den Alter liewen“.

De Respekt virum Alter, d’Mënschlechkeet an d’Waarmhäerzegkeet sollen ëmmer op éischter Platz stoen – dofir suergt eis devouéiert Personal.

Selbstverständlech mat allen néidegen Precautiounen fir dass et jidderengem och weiderhin gutt geet.