Sozialkommissioun vu Lëntgen op Visite zu Boufer

D’Sozialkommissioun vun der Gemeng Lëntgen hat fir de 6. Mee eng Visite vum Boufer Altersheem organiséiert. Géint 13:30 Auer huet eng Navette d’Leit virun der Hausdier ofgeholl fir zesummen op Bouferdeng ze fueren.

Am Altersheim ukomm, goufen d’Leit vum Chargé de direction, dem Här Wirth, empfaangen. Hien huet en kuerzen Historique gemaach an déi verschidden Servicer a Kummeren virgestallt  déi et am CIPA Boufer gëtt, ier d‘Leit hier Froë konnte stellen.

Fir sech méi en konket Bild iwwert d’Altersheem ze maachen, goufen d’Leit an 2 Gruppen duerch d’Haus gefouert an sie konnte sech déi verschidde Kummeren, d’Infirmerie, d’Snoezlezëmmer, asw vun méi no ukucken.

Hei hun sie dunn och puer aal Lëntgener Bekannter erëm gesin déi  schon am CIPA Boufer wunnen.

Als Ofschloss vun dëser Visite huet den CIPA Boufer op eng Taass Kaffi an e selwer gemaachten Stéck Taart agelueden. Hei konnten nach läscht Froën gestallt ginn an den Nomëtten ass roueg auskléngen gelooss ginn ier et dunn neess mam Bus zreck op Lëntgen gaangen ass!

A. M.

Article et photos publiés dans le « de Gemengebuet » (Nr. 16 – September 2011), la feuille d’information de la commune de Lintgen.