Mam Esel un der Spëtzt – Mir fei’ren d’Fuesicht…

„Mat eisem Esel un der Spëtzt hu mir d’Fei’re voll am Blutt. Mir fei’ren d’Fuesicht, hei zu Dikrich a si lass!“ – sou klengt et op engem Fuessonndig ëmmer an de Gaassen vun Dikrich, wann de Cortège mat senge ville Faarwen, der freedger Musik a flottem Gesank laanscht déi Onmassen u Fuesgecken zitt…

An dëst Joer?? Dikrich uni Fuesicht?? Keng 53. Cavalcade zu Dikrich?

Nee, nee, Traditiounen soll een um Liewen halen, egal wat ass, natierlech #NetOuniMengMask an net uni den Esel Loui!

Am SERVIOR-Haus „Bei der Sauer“ hunn eis Bewunner eng ganz besonnesch Editioun 2021 erlieft:

All zesummen hunn d’Mataarbechter eng „Virus-sécher-inhouse“ Cavalcade organiséiert, d’Déieren woren lass, an hunn – zesummen mam Loui vir ewech – e Cortège iwwer all Stack, duerch dat ganzt Haus gemaach.

D’Freed ënnert de Bewunner war riseg, d’Laachen stoung jidderengem am Gesiicht an d’Aen hu gelicht. Et gouf gesongen a geschunkelt, d’Stëmmung war wonnerbar.

E grousse Merci geet un eis Amicale, déi wéi ëmmer zu all Hëllef bereet war, un d’Eselen aus der Sauerstad fir d’Material dat si verdeelt hunn an un d’Gemeng Dikrich!

Loui, bis dat anert Joer! Bei der 54. Editioun vun der Dikricher Cavalcade! An dann wénke mir dem Cortège zou!